Az alábbi dokumentum a személyes adatok Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. általi feldolgozásának módját mutatja be.

A személyes adatok adatkezelője a Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k., székhelye Varsó, ul. Pogranicznej 2/4, 02-285 Warszawa.

Cégünk bevezette a megfelelő technikai eljárásokat és megoldásokat, az Európai Unióban és a Lengyel Köztársaság területén érvényes, személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok szerint. Az alkalmazott biztonsági eljárások és a technikai, valamint fizikai korlátozások célja az általunk feldolgozott adatok védelme a nem meghatalmazott személyek általi hozzáféréssel, azok elvesztésével, módosításával, nem jogosult hozzáférhetővé tétellel szemben.

Azért dolgozzuk fel a személyes adatokat, mert:

 • Szükségünk van rá a jogi kötelezettségek teljesítéséhez,
 • Szükségünk van rá a jogilag megindokolt érdekekben,
 • Engedélyt kaptunk azoktól, akikre az adatok vonatkoznak.

Az Ügyfeleink személyes adatait, a velünk folytatott kommunikáció módjától, a megkötött szerződés fajtájátó és az együttműködésre törekvő alanytól függően a következő terjedelemben dolgozhatjuk fel:

 • az Ügyfelektől szerzett adatk: utónév és vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, adószám, céges adatok, bankszámlaszám.
 • automatikusan megszerzett adatok: a számítógép internetes csatlakozásához használt internet protokoll cím (IP), a számítógéppel és a kapcsolattal kapcsolatos információk, böngésző típusa és verziója, böngésző kiegészítő típusa és verziója, cookies fájlok, Flash cookies fájlok (Flash Local Shared Objects néven is ismertek), információ az összeköttetésről, ebben az oldal válszának ideje, letöltési hibák, látogatás hossza a egyes weboldalakon, információ a weboldal interakciójáról (mint a görgetés, kattintás és az egér kurzorának mozgatása), a vezeték nélküli hálózatunkra csatlakozó berendezés adatai, valamint a weboldal böngészéséhez használt módszerek

Az Ügyfeleink adatainak felhasználásának célja:

 • Az általunk kínált termékek értékesítési folyamatának kivitelezése,
 • A velünk való kapcsolat és az ajánlatunk megismerésének lehetővé tétele,
 • Az Ügyféllel korábban kötött szerződés teljesítése érdekében,
 • Weboldalunk áttekintésének lehetővé tétele az Ügyfél számára,
 • A weboldalunkon észlelt aktivitás monitorozása cookies (süti) fájlok és egyéb analitikus eszközök segítségével.
 • Termék információ nyújtása, a weboldalunk látogatóinak érdeklődése és szükségletei szerint, a birtokolt Ügyfél adatok, ebben cookies (süti) fájlok alapján készülő profilalkotás és az analitikus eszközök kihasználásával,
 • Kutatások és statisztikai elemzések végzése a webportál funkció és a funkció javításának szemszögéből,
 • Követelések behajtása, bírósági, választott bírósági és békéltető eljárások folytatása,
 • A jogi és szabályozási követelmények teljesítése,
 • Piackutatások, ügyfél elégedettségi kutatások, minőségellenőrzés, közvetlen marketing és promóció (kizárólagosan a megszerzett engedélyek alapján).

Az Ügyfelek személyes adatainak feldolgozásának ideje a feldolgozás céljától függ és időtartama:

 • Az adatok szerződés alapján történő feldolgozása esetén annak érvényességi ideje alatt, valamint az esetleges igények elévüléséig.
 • A személyes adatokkal kapcsolatos személy engedélye esetén annak visszavonásáig.
 • Az adatok feldolgozása a Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. indokolt érdekei alapján: annak fennállásának ideje alatt.
 • A közvetlen marketing célú adat feldolgozás esetén az adatokhoz kapcsolódó személy tiltakozásáig.
 • Az adatok feldolgozása a Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. jogi kötelességei alapján: a megfelelő jogszabályokból eredő ideig.

A cégünk megfelelő működése érdekében, a mindennapos működés során, a Beszállítók szolgáltatásaira és termékeire építünk. Ez megköveteli tőlünk, hogy feldolgozzuk a vállalatok Tulajdonosainak és azok Dolgozóinak személyes adatait.

A Beszállítók feldolgozott adatainak terjedelme: utónév és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, vállalkozási cím, adószám, bankszámlaszám, nyilvántartási adatok.

A Beszállítók adatainak felhasználásának célja:

 • A beszállítók ajánlatának megismerése.
 • Együttműködési szerződés megkötése.
 • Kommunikáció a kölcsönös együttműködés keretében.
 • Cégünk könyvelésének kiszolgálása
 • A jogi és szabályozási követelmények teljesítése.

A beszállítóink személyes adatainak feldolgozási ideje a dokumentum típusától függően a következő:

 • Az ajánlatban szereplő adatok esetében 60 nap.
 • A szerződések esetében azok érvényességi ideje alatt, az együttműködés befejezése után az igények érvényességének ideje alatt.
 • Pénzügyi dokumentáció: 5 naptári év, kivéve azon helyzeteket, amikor az adatokra szükség van ellenőrzési tevékenység céljából, kapcsolódnak más elszámolási időszakhoz, szükség van rájuk az esetleges igények dokumentálásához.

Dolgozóink személyes adatait a jogszabályok által megengedett terjedelemben dolgozzuk fel: utónév (utónevek) és vezetéknév, a szülők utónevei, születési dátum, lakcím (levélcím), személyi szám, adószám, iskolai végzettség, az eddigi foglalkoztatás menete, a Dolgozó gyermekeinek utónevei és vezetéknevei, valamint születési dátuma, amennyiben ezen adatok megadása szükséges a Dolgozó által igénybe vett, a munkajogban szereplő jogosultság szempontjából, arculat, bankszámlaszám.

A Dolgozóink adatainak felhasználásának célja:

 • A jogi és szabályozási kötelességek teljesítése.
 • A biztonság biztosítása a cégünk területén.
 • A cég informatikai rendszereinek hozzáférhetővé tétele.
 • A munkaidő nyilvántartása, mely lehetővé teszi a Dolgozó munkabérének és a munkához kapcsolódó egyéb juttatás megfelelő megállapítását.

A személyes adatok feldolgozásának idejét jogszabályok, valamint a Dolgozóval kötött szerződés szabályozzák, melynek időtartama a következő:

 • A személyes iratok a munkaviszony megszűnésétől számított 50 év.
 • A bérszámfejtési iratok a munkaviszony megszűnésétől számított 50 év.
 • A polgárjogi szerződés alapján foglalkoztatott dolgozók iratai az információhoz való megkövetelt hozzáférés (pl. nyugdíj, rokkant nyugdíj, adó) jogszabályokból fakadó időszaka alatt, de 5 évnél nem kevesebb ideig.
 • A Dolgozó engedélye esetén annak visszavonásáig.
 • Mobil berendezések biztosítása az azokon őrzött adatok tekintetében nem meghatalmazott személyek részéről történő hozzáférés ellen, azok elveszítése esetében.

Az új Dolgozókat toborozva vagy beadványaikat befogadva cégünknél a Jelöltek személyes adatai feldolgozásra fognak kerülni.í

A bemutatott személyes adat terjedelem megfelel a jogszabályoknak, vagy azt a Jelölt önkéntesen hozzáférhetővé tette: utónév(nevek) és vezetéknév, születési dátum, lakcím (levélcím), iskolai végzettség, az eddigi foglalkoztatás menete, e-mail cím, telefon, arculat.

Az adatokat a cégünk számára új Dolgozók toborzási folyamata végzése számára dolgozzuk fel. Az adatokat a Jelölt engedélyének függvényében dolgozzuk fel:

 • A hirdetésben meghatározott munkakörbe történő toborzás ideje alatt.
 • Az egyéb munkakörbe történő jövőbeni toborzás céljából, a személyes adatokkal kapcsolatos személy engedélyének visszavonásáig, de nem később, mint a Jelölt jelentkezésétől számított 12 hónapig.

A jogszabályi követelményekre való tekintettel a volt Dolgozók személyes adatait is feldolgozzuk, archivális formában.

Az adatok terjedelme és feldolgozási ideje azonos a foglalkoztatás ideje alatti feldolgozással.

Ezen adatok tárolása a foglalkoztatás menetének dokumentálását szolgálja a volt Dolgozók számára, valamint bizonyíték dokumentáció az állami hivatalok ellenőrzése esetén (pl. TB, Adóhivatal).

A személyes adatokkal kapcsolatos személyeket a személyes adatokkal kapcsolatos jogok illetik meg, melyek lehetővé teszik:

 • Információ szerzését a feldolgozott személyes adatokról.
 • A hozzáférést a feldolgozott személyes adatokhoz.
 • A feldolgozás alatt levő, nem komplett, vagy helytelen információ helyesbítését.
 • Az adatok indokolt esetben történő törlését, tehát az elfelejtéshez való jog: az adatok eltörlése, amikor már nincs megalapozott oka, hogy azok feldolgozása folytatásra kerüljön, vagy az engedély visszavonásra került.
 • Az adatok áthelyezése, tehát az adatok megszerzése és újbóli feldolgozása egyéb célból, más Adatkezelőnél.
 • A személyes adatok feldolgozásának megtiltását, ha nincs megalapozott indoka.
 • A védelmet az automatikus döntéshozatallal és a profilalkotással szemben.

Az személy adatok általunk történő feldolgozásával, valamint a személyes adatokkal érintett személyek jogaival kapcsolatos kérdésekben forduljon a Személyes Adatok Védelme Főfelügyelőhöz az alábbi e-mail címen: iodo@gtx-group.com.

Tevékenysége során a Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. külső beszállítókkal működik együtt, akik segítenek a cég működése számára szükséges feladatok ellátásában. E célból megbízhatunk a személyes adatokkal külső alanyokat – például: dolgozói portál, programok futtatása, elektronikus levelezés, futár szolgálat, adatbázis kezelés, fizetségek feldolgozása, informatikai rendszer szállítók (könyvelés, CRM, ERP, SFA, jármű flotta kezelése), irat megsemmisítés. Külső beszállítók szolgáltatásainak igénybevétele esetén kizárólagosan a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok kerülnek kiadásra. A Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. beszállítói kötelesek biztosítani az adatok megfelelő szintű védelmét és a személyes adatokra vonatkozó érvényes jogszabályok követelményeit betartani. A külső beszállítókat titoktartási kötelezettség köti és nem használhatják fel a megbízás alapján kapott személyes adatokat egyéb célokra, mint ami a cégünkkel kötött szerződésben rögzítésre került.

Biztosítjuk, hogy a személyes adatokat nem tesszük harmadik személyek számára hozzáférhetővé, kivéve, ha erre jogszabály kötelez bennünket. Például, bírósági határozat alapján, csalás vagy egyéb bűncselekmény megelőzése érdekében, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos személy önkéntes beleegyezése alapján.

Kijelentjük, hogy az adatokat nem adjuk ki az Európai Gazdasági Területen kívülre.

Kijelentjük, hogy az általunk hozzáférhetővé tett és általunk használt webhelyek és az Ügyfeleink kiszolgálását szolgáló eszközök (ebbenprofilalkotás) alkalmazásának keretében általunk alkalmazott automatikus adatfeldolgozás a személyes adatokkal kapcsolatos személyek tekintetében nem jár semmiféle jogi következménnyel és nem hat ki jelentősen az helyzetükre.

A weboldalainkon és a céges anyagokban található fényképek, grafikák, szövegek, prezentációk és egyéb javak szerzői jogi védelem alatt állnak. Bármilyen másolása, feldolgozása, változtatása vagy felhasználása a szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül tilos. A weboldalainkon bemutatott termékek jelölései bejegyzett márkanevek, azok jogosult alanyok engedélye nélküli használata tilos.

Piotr Potowski – az Igazgatótanács elnöke

Inez Kulpińska – az Igazgatótanács tagja

Varsó, 2018.05.24.