NEO Nyereményjáték

1. A nyereményjáték szervezője

A(z) neotoolsmagyarorszag Instagram nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a(z) Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. (cégjegyzékszám: 0000279074 , székhely: Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Poland) (a továbbiakban: Szervező).

Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték egyedüli szervezője. Az instagram.com, a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló felület biztosításán túl semmilyen formában nem vesz részt jelen nyereményjátékban, azt nem támogatja, illetve nem is szponzorálja.

2. Nyeremények

1 db 24.550 Ft (2024.06.18) értékű Neo Tools termék (75-206). A nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes játékos helyett. A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy (a továbbiakban: Játékos) jogosult. A nyeremények kapcsán a Szervező jelen szabályzatban rögzíti, hogy a nyeremények a játék szervező által biztosított termékek, amelyekkel kapcsolatban a felelősség Szervezőt nem terheli.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2024.06.21.17:00-tól – 2024.07.14. 20:00-ig tart.

4. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni: A Nyereményjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik az instagram.com közösségi oldalon regisztrált felhasználók. A Játékos abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha a Nyereményjáték időtartama alatt neotoolsmagyarorszag hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/neotoolsmagyarorszag/) A játékban való részvétel feltételei: neotoolsmagyarorszag hivatalos Instagram oldal követése, nyereményjáték bejegyzésénél kirakott képhez fűzött kommentben megírni a 2024-es Labdarúgó Európa Bajnokság győztesét, kedvelni a megjelölt posztot, illetve megjelölni egy élő fiókot. Nyereményjáték időtartamának lejártával a Szervező összesen 1 nyertest sorsol ki, aki 1 db nyereményre válik jogosulttá.

A sorsolás időpontja: 2024.07.15. 15:00

A sorsolást Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. végzi, a véletlenség elvét figyelembe véve. A Szervező a nyerteseket a Nyereményjáték sorsolását követő 3 munkanapon belül egy új posztbejegyzésénél hirdeti ki. A nyertessel a neotoolsmagyarorszag hivatalos Instagram fiókja veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a kihirdetett nyertes a megkeresést követő 3 naptári napon belül nem jelentkezik, úgy a nyereményétől elesik, ami visszaszáll a Szervezőre. Ez esetben Szervező fenntartja a jogot pótnyertes sorsolására, vagy egy későbbi Nyereményjátékban történő kisorsolására.

5. A részvétel és nyeremény átvételének feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Nyereményjáték sorsolásában azok a Játékosok vesznek részt, akik a neotoolsmagyarorszag hivatalos Instagram oldalt bekövették, nyereményjáték bejegyzésénél kirakott képhez fűzött kommentben megírta a 2024-es Labdarúgó Európa Bajnokság győztesét, kedvelte a megjelölt posztot, illetve megjelölt egy élő fiókot. A Nyereményjátékban minden Játékos egyszer vehet részt. Amennyiben a Játékos többször is elküldi hozzászólását a bejegyzésnél, úgy a Szervező a sorsolásnál a Játékosnak csak az első hozzászólását veszi figyelembe. A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 15. életévüket és állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek. A 15. életévet betöltött, de a 18. életévet még el nem ért játékos részvételéhez a szülő vagy törvényes képviselő írásbeli beleegyezése szükséges. A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét. A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezek közeli hozzátartozói (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.) Aki a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatait nem, vagy hiányosan adja meg, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot szolgáltat, elesik a nyereménytől.

6. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

A Nyereményjátékban való részvétel során a Játékos a saját, valós Instagram profiljával köteles részt venni. A játék végeztével kisorsolt nyertesek, illetve esetleges pótnyertesek a következő adatok megadásával vehetik át nyereményüket: név, postázási cím, telefonszám, e-mail cím. Amennyiben a Játékosnak saját Instagram profiljához van beállítva profilkép, úgy a Szervező ezt az adatot is kezeli a Nyereményjáték lebonyolítása során. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli, az Instagram ezen adatokat semmilyen formában nem kezeli. Szervezőnél Adatvédelmi Tisztviselő működik, akivel adatvédelmi kérdésben az érintettek közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot az e.hulpan@gtx-group.com e-mail címen, illetve Varsó, ul. Pogranicznej 2/4, 02-285 Warszawa levelezési címen. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. Játékos hozzájárul, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa, illetve adatait a nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében a Szervező kezelje. A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az e.hulpan@gtx-group.com e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Nyereményjáték lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy a Nyereményjátékból kizárásra kerül és a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. Szervező a Nyertesek személyes adatait a 2000. évi C. törvénynek (Számvit.tv) megfelelően 8 évig megőrzi. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célból nem kezeli. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett. Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen felmerülő kérdést a neotoolsmagyarorszag Instagram oldalán privát üzenetben lehet feltenni (https://www.instagram.com/neotoolsmagyarorszag/).

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról hozzáférési joga alapján másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását is. Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye szerint illetékes bíróság (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy a Játékos saját lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linken találhatók meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója a https://www.gtx-group.com/hu/ weboldalon, az ’Adatkezelési Tájékoztató’ menüpont alatt érhető el.

1. Egyéb rendelkezések

Jelen hivatalos Játékszabályzat a https://www.gtx-group.com/hu/nyeremenyjatek/neo oldalon érhető el. Jelen Nyereményjáték vonatkozásában Szervező fenntartja magának a változtatás jogát. A Szervező a játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

Budapest, 2024.06.18.